Transplant Center / Kidney Transplant / Kidney Transplant Experience and Outcomes

Kidney Transplant Experience and Outcomes

View a printable version (PDF) of our experiences and outcomes.

Adult Kidney Transplant Volume

Vanderbilt Kidney Transplant Volumes Adult Procedures

Adult Kidney Transplant Waitlist

Kidney Transplant Waitlist

Adult Kidney Transplant Outcomes, 1-year Survival

Kidney Transplant Outcomes, 1-year Survival Adult

Adult Kidney Transplant Length of Stay

Kidney Transplant Adult Length of Stay (Days)

 

Pediatric Kidney Transplant Volume

Kidney Transplant Volume: Pediatric

Pediatric Kidney Transplant Outcomes: 1-year Survival

Kidney Transplant Outcomes, 1-year Survival Rate (Pediatric)


Simultaneous Pancreas & Kidney Transplant (SPK) Volume

Simultaneous Pancreas and Kidney Transplant Outcomes 2007-2016

Simultaneous Pancreas & Kidney Transplant (SPK) Waitlist

Simultaneous Pancreas and Kidney Transplant (SPK) Waitlist

Simultaneous Pancreas & Kidney Transplant (SPK) Length of Stay

Simultaneous Pancreas & Kidney Transplant (SPK) Length of Stay

Adult Simultaneous Pancreas & Kidney Transplant (SPK) 1-year Survival

Simultaneous Pancreas and Kidney Transplant (SPK) 1-year Survival